คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ลงนามความร่วมมือผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนวิชาชีพเภสัชกรหลากหลายมิติ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ลงนามความร่วมมือผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนวิชาชีพเภสัชกรหลากหลายมิติ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์  ลงนามความร่วมมือผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนวิชาชีพเภสัชกรหลากหลายมิติ

     14 กรกฎาคม 2559 – คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย นำโดย นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝึกอบรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรม ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)  ณ โรงแรมโนโวเทล สยามแสควร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความแข็งแกร่งด้านวิชาการและวิชาชีพด้านเภสัชกรรมทั้งสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ในด้านการเข้าถึงองค์ความรู้และการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ การจัดการอบรมร่วมกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และบริษัทฯ ยังช่วยเปิดโอกาสให้เภสัชกรทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ เช่น เภสัชกรชุมชน และเภสัชกรโรงพยาบาล หรืออื่นๆ ให้ได้มีโอกาสเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ หรือ Continuing Pharmaceutical Education  (CPE) ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558และยังจะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งอีกด้วย” นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝึกอบรมบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อมั่นจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ร่วมเป็นภาคีในการส่งเสริมและผลักดันความแข็งแกร่งด้านวิชาการเภสัชกรรมในประเทศไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ รวมถึงความสัมพันธ์ระดับประเทศจากการที่เมก้าฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศในอาเซียน อาทิ กัมพูชา และเมียนมาร์ จะเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และแรงงานให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษา และบุคคลากรด้านเภสัชกรรมได้มีโอกาสประกอบวิชาชีพในระดับอาเซียน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ดีขึ้นทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมตามไปด้วย ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจของเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์” 
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และต่อยอดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนการเรียนรู้และต่อยอดการปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนิสิตในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและโท การร่วมจัดอบรมความรู้ การสัมมนา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวกับกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมยารักษาโรค เภสัชกร  บุคคลากรทางด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ความร่วมมือยังครอบคลุมถึง การทำการวิจัยร่วมกัน การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การสนับสนุนทางด้านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และการบริหารจัดการด้านเภสัชกรรม และการสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมยาและสถาบันทีเกี่ยวข้องต่างๆ ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน