เมก้าฯ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตามโครงการพระราชดำริ

เมก้าฯ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตามโครงการพระราชดำริ

เมก้าฯ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตามโครงการพระราชดำริ

     บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560  โดยคุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงดวงนภา ตงศิริ กรรมการผู้จัดการ และเภสัชกรหญิงวิชชุลดา ผรณเกียรติ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ร่่วมนำพนักงานจำนวน 182คน ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามโครงการ " 84 พรรษา ประชาร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า"  ณ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ พื้นที่ป่าทุ่งรกฟ้า ตำบลขรงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560