เมก้าฯ ตอกย้ำ ความเป็นผู้นำด้านวิตามินและสารอาหาร

เมก้าฯ ตอกย้ำ ความเป็นผู้นำด้านวิตามินและสารอาหาร

เมก้าฯ ตอกย้ำ ความเป็นผู้นำด้านวิตามินและสารอาหาร

     (7 กรกฎาคม 2562 ) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จับมือกับบริษัท MEGA Life Science PTY จำกัด  จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “สารคล้ายวิตามินกับสุขภาพ (Health aspects of quasi-vitamins)” ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของคนในปัจจุบัน ที่เลือกดูแลสุขภาพด้วยการใช้วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มมากขึ้น

การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นเภสัชกรจากทั่วประเทศได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารคล้ายวิตามินอันได้แก่ Bioflavonoids, Coenzyme Q10 และ Alpha-lipoic acids ซึ่งมีการศึกษาวิจัยรองรับ  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับผู้บริโภค

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภญ.ดร. บุญศรี องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ขึ้นกล่าวเปิดการประชุม   ผศ.ภญ.ดร.ลินนา ทองยงค์, ผศ.ภญ.ดร.กุลวรา เมฆสวรรค์ และ ผศ.ภญ.ดร.วรางคณา วารีสน้อยเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสารคล้ายวิตามินกับสุขภาพ     นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พันโทนายแพทย์ ธรณัส กระต่ายทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ โรงพยาบาลเปาโลและคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มาให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ Clinical Application of Nutraceutical อีกด้วย