21 สิงหาคม วันพลเมืองอาวุโสโลก (World Senior Citizen's Day)

21 สิงหาคม วันพลเมืองอาวุโสโลก (World Senior Citizen's Day)

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้กำหนดให้วันที่ 21 สิงหาคมของทุกปีเป็น “ วันพลเมืองอาวุโสโลก หรือ World Senior Citizen’s Day ”

วันนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณผู้อาวุโสที่ทำสิ่งดี ๆ มากมายให้แก่คนรุ่นหลัง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อาวุโส ในปีที่ผ่านมามีประชากรที่มีอายุมมากกว่า 65 ปี ถึง 703 ล้านคนทั่วโลก โดยประเทศที่มีผู้อาวุโสมากที่สุดในโลกคือประเทศจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกาตามลำดับ สำหรับประเทศไทยในปี 2563 มีจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นจำนวน 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18

 


ข้อมูลอ้างอิง : https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862026

https://www.prb.org/countries-with-the-oldest-populations/