วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons)

วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons)

     วันผู้สุงอายุสากล (International Day of Older Persons) กำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้มีมติให้ใช้คำขวัญประจำวันผู้สูงอายุสากลว่า ‘ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน’ และยังส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม ความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพและสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุควรได้รับ เพราะการมีสุขภาพที่ดีนับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ

     ดังนั้นหมั่นเติมสิ่งดี ๆ ให้ผู้สูงวัยในครอบครัว ด้วยการเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่ท่าน ใส่ใจดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพราะสูงวัยก็มีความสุขได้ เพียงแค่มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง