วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY)

วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY)

องค์การอนามัยโลก (WHO) และเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการ ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นทั่วโลกและส่งเสริมการป้องกันและรักษาปัญหาสุขภาพจิตซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้ให้ข้อมูลไว้ในวันสุขภาพจิตโลกเมื่อปี 2018 ว่า “ร้อยละ 50 ของปัญหาความเจ็บป่วยทางจิตจะเกิดขึ้นเมื่ออายุ 14 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการตรวจพบหรือทำการรักษา จนในที่สุดก็นำมาซึ่งการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในช่วงวัย 15-29 ปี”

ปัญหาสุขภาพจิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ดังนั้นการดูแลและเยียวยาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักและร่วมมือกันเพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องเผชิญกับภาวะนี้ สามารถก้าวผ่านปัญหาและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข