วันกระดูกพรุนโลก

วันกระดูกพรุนโลก

     ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า “1 ใน 3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 8 ของผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงที่จะกระดูกหักเนื่องจากภาวะกระดูกพรุน” และได้มีการกำหนดให้วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันกระดูกพรุนโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเฝ้าระวัง รวมถึงป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างถูกวิธี
     เพราะโรคกระดูกพรุนจะไม่แสดงอาการชัดเจน จะทราบได้ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว และเมื่อถึงตอนนั้นจะยากแก่การรักษาให้หายขาด และยังนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ