นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) (“ในที่นี้รวมเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือบนแพลทฟอร์มอื่นๆ ในอินเตอร์เน็ตของบริษัท เป็นต้น (เรียกรวมกันว่า ” เว็บไซต์”) บริษัท อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้ งานเว็บไซต์ของทา่น (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัท สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน ตามปกติข้อมูลจะไม่ระบุถึงท่านโดยตรง แต่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ปรับเข้ากับเฉพาะบุคคลใดมากขึ้น โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตคุกกี้บางประเภทได้ อย่างไรก็ตาม การบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และบริการที่บริษัทอาจมอบให้แก่ท่านได้

1. คุกกี้คืออะไร คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมารท์โฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่ เว็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื่อ ที่อย่อูีเมล์ รหัสผู้ใช้งาน ไอพีแอดเดรส (IP Address) และคำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น คุกกี้จะช่วยให้บริษัท ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร เพื่อที่บริษัทจะสามารถพัฒนา ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน หรือการให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้โดยการบันทึกการ ตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำ การตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่าง สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

2. บริษัท ใช้คุกกี้ประเภทใด บริษัท อาจใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
ก. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) ข. คุกกี้เพื่อช่วยการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)
ค. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies)
ง. คุกกี้การกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา (Marketing Cookies)

3. บริษัท ใช้คุกกี้อย่างไร บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง การตั้งค่าการใช้งานของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของบริษัท โดยการนำไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งเข้าสู่เว็บบราวเซอร์ของท่าน ในกรณีนี้ บริษัท ใช้คุกกี้เพื่อดำเนินการตาม วัตถปุระสงค์ดังต่อไปนี้

หมวดหมู่ของคุกกี้คำอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี้อายุการใช้งาน

ก. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง คุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ได้อย่างปลอดภัย90 วัน
ข. คุกกี้เพื่อช่วยการ ทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเรา เช่น การลงทะเบียน การล็อคอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดย คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำ การตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือ ขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์90 วัน
ค. คุกกี้เพื่อการ วิเคราะห์/วัดผลการ ทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยใหเ้ราสามารถจดจำ และนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการ เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ ดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา สิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจ ของผู้ใช้และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา90 วัน
ง. คุกกี้การกำหนด เป้าหมายและการ โฆษณา (Marketing Cookies)คุกกี้เหล่านี้อาจได้รับการตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดย พันธมิตรด้านโฆษณา ซึ่งสามารถแบ่งปันและใช้โดย บริษัท เหล่านี้เพื่อสร้างข้อมูลความสนใจของท่าน รวมทั้งแสดงโฆษณา ที่เกี่ยวข้องแก่ท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยจะขึ้นอยู่กับการระบุ เบราวเ์ซอร์และอปุกรณ์อินเทอรเน็ตของท่านเป็นการเฉพาะ หากท่านไม่อนญุาตคุกกี้หล่านี้ ท่านจะเห็นโฆษณาที่กำหนด90 วัน
 เป้าหมายน้อยลง 


คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบคุคลที่สาม เพื่อใหเ้ข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

4. การจัดการคุกกี้ ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ตั้งค่าปิดเฉพาะบางคุกกี้ ซึ่งท่าน สามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้หรือตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน เช่น ห้ามการใช้งานคุกกี้เพื่อการโฆษณา โดยการเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตั้้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน เว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจากบางคุกกี้อาจส่งผลทำให้ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมลูการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

6. การแก้ไขนโยบายคุกกี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบบันี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อย่บูนเว็บไซต์ของบริษัท ให้เป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้

7. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่าน สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 384 หมู่ที่ 4 ซอย 6 ถนนพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร : 02 401 8686
หรือทางอีเมล (E-Mail) : DPO@MEGAWECARE.COM
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้