Search

แบบประเมินภูมิแพ้

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินภูมิแพ้

อาการทางจมูก *
ความบ่อยของอาการ ที่ตอบมาในข้อ 1 *
อาการอื่นๆ ที่อาจพบร่วมด้วย *
0.00