Search

แบบประเมินสมองเสื่อม

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินสมองเสื่อม

หาของใช้ในบ้านไม่พบ *
จำสถานที่ที่เคยไปเป็นประจำไม่ได้ *
ทำสิ่งที่ต้องการจนเสร็จ แต่ไม่แน่ใจต้องกลับไปทำซ้ำ เช่น กลับไปเช็คว่าปิดประตูหรือยัง หรือปิดแก๊สหรือยัง *
ลืมของที่ตั้งใจว่าจะนำเอาออกไปนอกบ้านด้วย *
ลืมเรื่องที่ได้รับฟังมาเมื่อวานนี้ หรือเมื่อ 2-3 วันก่อน *
ลืมเพื่อนสนิท ญาติสนิท หรือคนที่เคยใกล้ชิด *
ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องในหนังสือพิมพ์หรือวารสารที่อ่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ *
ลืมบอกข้อความที่คนอื่นฝากให้บอกอีกคนหนึ่ง *
ลืมข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่น วันเกิด หรือที่อยู่ *
สับสนในรายละเอียดของเรื่องที่ได้ฟังมา *
ลืมที่ที่เคยวางสิ่งของนั้นเป็นประจำหรือมองหาสิ่งของนั้นในที่ที่ไม่น่าจะวางไว้ *
เวลาเดินทาง เดินเล่น หรืออยู่ในอาคารที่เคยไปเป็นประจำ มักหลงทิศหรือหลงทาง *
ทำกิจกรรมบางอย่างซ้ำๆ และนึกไม่ออกว่าตนได้ทำไปแล้ว เช่น ใส่เครื่องปรุงซ้ำๆ จนรสชาติอาหารผิดไปจากเดิม *
เล่าเรื่องเดิมซ้ำ ทั้งๆ ที่เพิ่งเล่าจบไป *
0.00