Search

แบบประเมินภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย

ความต้องการทางเพศของคุณลดลงใช่หรือไม่ *
คุณรู้สึกไม่ค่อยมีแรงใช่หรือไม่ *
คุณรู้สึกว่า ความแข็งแรงของร่างกายลดลงใช่หรือไม่ *
ส่วนสูงของคุณลดลงใช่หรือไม่ *
คุณรู้สึกว่า คุณมีความสุขชีวิตลดลงหรือไม่ *
คุณรู้สึกเสียใจ หรือหงุดหงิดง่าย หรือไม่ *
อวัยวะเพศของคุณแข็งตัวได้ไม่เต็มที่เท่าเดิม ใช่หรือไม่ *
คุณรู้สึกว่าในช่วงนี้ความสามารถในการเล่นกีฬาลดลงใช่หรือไม่ *
คุณมักจะง่วงหลับหลังรับประทานอาหารเย็นใช่หรือไม่ *
คุณรู้สึกว่าในช่วงนี้ประสิทธิภาพในการทางานลดลงใช่หรือไม่ *
0.00