Search

Wellness We care center

ศูนย์สุขภาพ Wellness We care center เกิดจากความตั้งใจของ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์โรคหัวใจ และคุณวิเวก ดาวัน ประธานกรรมการบริหาร เมก้าวีแคร์ ซึ่งทั้งสองท่านมีปณิธานอันแน่วแน่ร่วมกันที่อยากจะเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี และหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) สำหรับคนทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารแบบพืชธรรมชาติเป็นหลัก (Plant-Base Whole Food) การปรับเปลี่ยนทัศนคติการออกกำลังกาย และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน เพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้กับชีวิต

ศูนย์สุขภาพ Wellness We care center ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ณ มวกเหล็กวัลเล่ย์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้ และความเป็นธรรมชาติ โดยบริเวณนี้ถือเป็นเขตพื้นที่ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยภายในศูนย์ฯ จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คำแนะนำผู้รักสุขภาพที่เข้ารับการฝึกอบรมในคอร์สต่างๆ เพื่อการป้องกันและพลิกผัน (Prevention & Reversal) โรคเรื้อรัง (NCDs) ด้วยตนเอง ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การทานอาหารตามหลัก Plant Based Whole Food  รวมทั้งการออกกำลังกาย และการรักษาสุขภาพ ด้วยการยึดหลักสติ และการบริหารฟื้นฟูจิตใจ